Tag: pixelformat | Atom Feed | RSS Feed

ffmpeg - Videofilter format

3:53 min | | (.ogg) (.webm) (.mp4) (.srt de )

Ausgangspunkt: Fedora 16
Zielgruppe: Neueinsteiger

Links:

© heiko. Built using Pelican. Theme by Giulio Fidente on github. .