Tag: Navigator | Atom Feed | RSS Feed

LibreOffice - Sich schnell durch ein Dokument bewegen

2:53 min | | (.ogg) (.webm) (.mp4) (.srt de en ) | oM: (.ogg)

Ausgangspunkt: Fedora 15
Zielgruppe: Neueinsteiger

Links:

© heiko. Built using Pelican. Theme by Giulio Fidente on github. .