Tag: Kubuntu | Atom Feed | RSS Feed

Kinfocenter - Informationen zur Hardware

1:56 min | | (.ogg) (.webm) (.mp4) (.srt de ) | oM: (.ogg)

Ausgangspunkt: Kubuntu 10.10, KDE SC
Zielgruppe: Neueinsteiger

Links:


KRunner (Teil 2)

3:47 min | | (.ogg) (.webm) (.mp4) (.srt de ) | oM: (.ogg)

Ausgangspunkt: Kubuntu 10.10
Zielgruppe: Neueinsteiger

Links:


KRunner (Teil 1)

5:19 min | | (.ogg) (.webm) (.mp4) (.srt de ) | oM: (.ogg)

Ausgangspunkt: Kubuntu 10.10
Zielgruppe: Neueinsteiger

Links:


Filelight - Festplattenbelegung analysieren

3:55 min | | (.ogg) (.webm) (.mp4) (.srt de ) | oM: (.ogg)

Ausgangspunkt: Kubuntu 10.10, KDE SC 4.5.1
Zielgruppe: Neueinsteiger

Links:


Sweeper

1:44 min | | (.ogg) (.mp4) (.mkv) (.srt de ) | oM: (.ogg)

Ausgangspunkt: Kubuntu 8.10, KDE 4.1
Zielgruppe: Neueinsteiger

Kommandos: apt-get, sudo

Links:


Kwin - Videoaufnahme

5:04 min | | (.ogg) (.mp4) (.mkv) (.srt de ) | oM: (.ogg)

Ausgangspunkt: Kubuntu 8.10, KDE 4.1
Zielgruppe: Neueinsteiger

Kommandos: cd, cpsrecode, ffmpeg2theora, apt-get, sudo

Links:


Kubuntu 8.10 Installation

6:12 min | | (.ogg) (.mp4) (.mkv)

Ausgangspunkt: Kubuntu 8.10
Zielgruppe: Neueinsteiger

Links:


Kubuntu 8.10

4:59 min | | (.ogg) (.mp4) (.mkv)

Ausgangspunkt: Kubuntu 8.10
Zielgruppe: Neueinsteiger

Links:

© heiko. Built using Pelican. Theme by Giulio Fidente on github. .